ru/en

// katy
Model: Katy Vasyukovich
Make-up & hair:
Larisa Borzin
PH:
Lu Wilchevskaya
// katy
// katy
// katy
// katy
// katy
// katy